Akcjonariat

 

Struktura akcjonariatu:

 

Akcjonariusz

Liczba akcji [szt.]

Udział w kapitale [%]

Udział w liczbie głosów 
na WZ [%]

Mirosław Stanisławski

64.235.023

45,88%

54,19%

Tadeusz Borak

24.750.000

17,68%

14,96%

Pozostali akcjonariusze

51.014.977

36,44%

30,85%

 

Liczba akcji Blue Tax Group S.A.

Akcje

Liczba akcji

[szt.]

Udział w kapitale

zakładowym

[%]

Liczba głosów

[szt.]

Udział w ogólnej

liczbie głosów

[%]

seria A*

25.400.000

18,14 %

50.800.000

30,71 %

seria B**

25.000.000

17,85 %

25.000.000

15,12 %

seria C***

20.000.000

14,29 %

20.000.000

12,09 %

seria D ****

29.600.000

21,14 %

29.600.000

17,90 %

Seria E *****

20.000.000

14,29 %

20.000.000

12,09 %

seria F ******

20.000.000

14,29 %

20.000.000

12,09 %

RAZEM

140.000.000

100%

165.400.000

100%

 

 

*Seria A - akcje uprzywilejowane imienne. Jedna akcja daje prawo do dwóch głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcje serii A powstały w wyniku podjęcia 20 listopada 2007 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spólki Blue Tax Group Sp. z o.o. uchwały nr 1 w sprawie przekształcenia Blue Tax Group Sp. z o.o. w Blue Tax Group S.A.

**Seria B - akcje zwykłe na okaziciela. Akcje serii B zostały utworzone w wyniku podjęcia dnia 20 listopada 2007 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Blue Tax Group Sp. z o.o. uchwały nr 1 w sprawie przekształcenia Spółki Blue Tax Group Sp. z o.o. w Blue Tax Group S.A.

*** Seria C - akcje zwykłe na okaziciela. Akcje serii C zostały utworzone w wyniku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 4. grudnia 2007 roku poprzez podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

**** Seria D - akcje zwykłe na okaziciela. Akcje serii D zostały utworzone w wyniku zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 14.marca 2011 roku i powzięcia Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

***** Seria E - akcje zwykłe na okaziciela. Akcje serii E zostały utworzone na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E i F z wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

****** Seria F - akcje zwykłe na okaziciela. Akcje serii F zostały utworzone na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E i F z wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl