Akcjonariat

 

Struktura akcjonariatu:

 

Akcjonariusz

Liczba akcji [szt.]

Udział w kapitale [%]

Udział w liczbie głosów 
na WZ [%]

Mirosław Stanisławski

518.111

37,01

46,68

Tadeusz Borak

247.500

17,68

14,96

Pozostali akcjonariusze

634.389

45,31

38,36

 

Liczba akcji Blue Tax Group S.A.

Akcje

Liczba akcji

[szt.]

Udział w kapitale

zakładowym

[%]

Liczba głosów

[szt.]

Udział w ogólnej

liczbie głosów

[%]

seria A*

254.000

18,14

508.000

30,71

seria B**

1.146.000

81,86

1.146.000

69,29

RAZEM

1.400.000

100,00

1.654.000

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

*Seria A - akcje uprzywilejowane imienne. Jedna akcja daje prawo do dwóch głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Seria B - akcje zwykłe na okaziciela.
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl