NewConnect i Catalyst

NewConnect jest rynkiem akcji opartym na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

NewConnect powstał z myślą o dynamicznych firmach, którym zastrzyk kapitału otworzy możliwość wykorzystania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności, a w efekcie da szansę na rozwój uwieńczony awansem do grona dużych i wartościowych polskich spółek. Ze względu na specyfikę Emitentów, rynek NewConnect oferuje bardziej liberalne wymogi formalne i obowiązki informacyjne, a co za tym idzie - tańsze pozyskanie kapitału. NewConnect ma także stanowić początek kariery giełdowej dla notowanych przedsiębiorstw.

NewConnect to:

 • nowoczesny rynek finansujący dynamiczne przedsiębiorstwa,
 • niewielkie wymogi formalne (dopuszczeniowe oraz wynikające z obowiązków informacyjnych),
 • niskie koszty debiutu i notowań,
 • doskonała ekspozycja firmy na inwestorów,
 • prestiż i renoma organizatora rynku,
 • promocja i rozpoznawalność firmy.

NewConnect jest rynkiem dla spółek:

 • o dużej dynamice wzrostu
 • zarówno dla start-upów, które dopiero budują swoją historię,  jak również dla przedsiębiorstw z dłuższą historią
 • poszukujących kapitału rzędu od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych,
 • reprezentujących sektory innowacyjne, oparte przede wszystkim na aktywach niematerialnych (np. IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska, energia alternatywna, nowoczesne usługi)
 • z wizją rozwoju.

CatalystRynek obligacji GPW S.A.


Rynek obligacji Catalyst jest rynkiem instrumentów dłużnych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot. Rynek Catalyst rozpoczął swoją działalność w dniu 30 września 2009 r. oferując inwestorom możliwość nabywania m.in. obligacji korporacyjnych, komunalnych, spółdzielczych oraz listów zastawnych.

W ramach Catalyst funkcjonują subrynki:

 • regulowany dla transakcji detalicznych – prowadzony przez GPW,
 • regulowany dla transakcji hurtowych – prowadzony przez BondSpot,
 • alternatywny system obrotu dla transakcji detalicznych – prowadzony przez GPW,
 • alternatywny system obrotu dla transakcji hurtowych – prowadzony przez BondSpot.

Obecnie, Catalyst poszerzył możliwości lokowania środków na rynku zorganizowanym m.in. w obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego (tj. gminy, powiaty, województwa itd.), banki spółdzielcze oraz przedsiębiorstwa funkcjonujące w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Platforma Catalyst oznacza dla inwestorów:

 • większą płynność obrotu
 • upublicznianie danych o transakcjach – dla obligacji o odpowiednim poziomie obrotu ceny transakcyjne na Catalyst mogą stanowić wycenę rynkową danej obligacji. Istnienie wyceny rynkowej znacząco zmniejsza ryzyko rynkowe;
 • standaryzację warunków emisji umożliwiającą w praktyce porównanie rentowności instrumentów dłużnych
 • możliwość monitoringu ryzyka inwestycyjnego dzięki dostępowi do informacji świadczących o kondycji emitenta
 • jednolity system ewidencji i rozliczania prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, co zapewnia bezpieczeństwo obrotu i niższe koszty ewidencji w przypadku zdywersyfikowanego portfela
 • wysokie wymogi wobec podmiotów będących uczestnikami rynku Catalyst – obrót obligacjami w ramach Catalyst odbywa się za pośrednictwem licencjonowanych domów i biur maklerskich, zobowiązanych do przestrzegania standardów wyznaczonych przez regulacje prawne dotyczące obrotu papierami wartościowymi wyznaczone przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz organizatorów rynku (GPW 
  i BondSpot)
 • jednolite ramy regulacyjne – obrót dłużnymi instrumentami finansowymi 
  na platformie Catalyst odbywa się zgodnie z jednolitymi regulacjami wprowadzonymi przez organizatorów rynku. Ujednolicone ramy prawne obrotu na Catalyst znacząco obniżają ryzyko prawne i operacyjne.Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl